ધો.૧૦/૧૨ પછી…જુદા જુદા અભ્યાસક્રમ

કયું કેરિયર તમારા માટે સારુ છે…
એક નિર્ણય તમારા જીવન માટે સફળતા કે
નિષ્ફળતા નું કારણ બની શકે છે.

INDIA’S FIRST MOCK AIRBUS A330 BUSINESS CLASS

real practice for real jobs

ઈન્ડિયામાં પહેલી વાર મોડલ એરબસ A330 માં ઘનિષ્ટ વાસ્તવિક તાલીમ

RATED AS BEST SKILL TRAINING INSTITUTE IN INDIA

real practice for real jobs

For the 1st time in India, you will be studying in an institute which will give you real live practice with real Airline Meal Cart and Service Trays, real Emergency Life Vest, real Airline Safety Belts, Safety Cards and Oxygen Masks.

For the 1st time in India, students will be able to regularly practice live airline announcements, required for every cabin crew member. and usually the most difficult part of the job. The mock A330 at the Wings institute is equipped with a fully functional airline PA system.

Hotel Management

હોટલ મેનેજમેન્ટ

The air hostess training in the Wings Institute

Welcome to the Wings Institute in Vadodara. We are glad to offer you the professional training for the air hostesses, hotel hospitality, and tourism specialist right over here in India.

If you are young and ambitious and love new experiences, then our Wings Institute is just what you need!

What is an air hostess?

An Air hostess is the front face of the airlines. These are the people who represent the prestigious company to the travelers and carry responsibility for their safety and well-being during the flight until it reaches the destination. That is why members of the crew have to go through the cabin crew training!

You will be able to visit and explore many different countries and cities working as a flight attendant. Moreover, all expenses (food, accommodations, transportation) abroad are going to be covered by the airline company you will work for.

Sounds good, right?

And there’s more to working as an air hostess! You are going to learn new languages, meet new people and live to your fullest.

Plus, the airline employees usually get huge discounts on the ticket price and full medical coverage. So you will be able to travel wherever your heart wants.

Why apply for air hostess course?

A random person cannot become a qualified air hostess in a blink of an eye. In order to gain this position, you will have to go through a professional training to receive the education of an air hostess.

At the Wings Institute, we offer you to become a part of our successful training course and learn how to become a skillful part of the aircrew.

During the course of studying at the Wings Institute, we will teach you how to successfully communicate with passengers and resolve conflicts. You will be studying the communication etiquette and how to tackle down difficult cases.

More importantly, you will be taught how to behave in emergency situations and how to do CPR. Of course, it won’t make you a doctor, but you will be able to give the first aid if someone gets sick or faints during the flight. These skills are essential as life is unpredictable, and you never know what kind of accident may occur.

In addition, our unique mindset training program will improve your ability to fight stress and get over jetlag. Constant flying is tough on your body and mind, so you will have to learn how to relax and get the rest you need.

Finally, our courses include a mandatory English language crash course. English is a modern “lingua franca” of our world, so as an international flight assistant you should understand and speak it.

At the end of the training, you will receive the “In Flight & Airport Experience Certificate” together with Cambridge Certificate for English and so much more.

The Air Hostess Training Course lasts for a year, with a part-time attendance. Classes are 4-hour long, from Monday to Friday.

Apart from the Training and Course Material, the tuition fee includes two uniform sets, Make-Up Kit for females or the Grooming Kit for males, a professional photo shoot for your future CV and In-Flight & Airport Experience.

Don’t miss your chance to widen up your horizons.  Just come to the best air hostess and hotel hospitality institute in India and discover all your hidden capabilities.